ชื่อเกษตรกร : ทะเบียนฟาร์ม : เลขที่ใบรับรอง :
มาตรฐาน : ชนิดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์ :
ประเภทการประกอบการ : จังหวัดที่ตั้งฟาร์ม :
สถานะการรับรอง : ปีที่ออกใบรับรอง :

ถ้าต้องการแสดงทุกปี ต้องระบุชื่อเกษตรกร ทะเบียนฟาร์ม
หรือเลขที่ใบรับรองก่อน

จำนวนใบรับรองที่สืบค้น 3 รายการ
ข้อมูลเรียงลำดับตามเลขที่ใบรับรอง
ชื่อ-นามสกุล ชื่อฟาร์ม มาตรฐาน ขอบข่าย ประเภทการเลี้ยง เลขที่ใบรับรอง วันที่รับรอง วันที่หมดอายุ วันที่รับรองครั้งแรก ที่ตั้งฟาร์ม สถานภาพการรับรอง
ตำบล อำเภอ จังหวัด
นายจำรัส ปานพิมพ์ เค 1 ฟาร์ม GAP มกษ. 7432-2558 กุ้งขาวแวนนาไม ฟาร์มเพาะพันธุ์ 7432-307-61-000001 16 ม.ค. 61 15 ม.ค. 64 16 ม.ค. 61 ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต ยกเลิกการรับรอง
ณ วันที่ 11 ธ.ค. 61
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) GAP มกษ. 7432-2558 กุ้งขาวแวนนาไม ฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาล 7432-307-61-000002 1 ก.พ. 61 31 ม.ค. 64 1 ก.พ. 61 บางสน ปะทิว ชุมพร ได้รับการรับรอง
นางขวัญตา สุนธารักษ์ เบญจพลฟาร์ม GAP มกษ. 7432-2558 กุ้งขาวแวนนาไม ฟาร์มเพาะพันธุ์ 7432-307-61-000003 19 มิ.ย. 61 18 มิ.ย. 64 19 มิ.ย. 61 เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต ได้รับการรับรอง