1.ตรวจสอบข้อมูล
2.ข้อมูลเกษตรกร/ฟาร์ม
3.รายชื่อบุคคลที่สามารถติดต่อได้
4.ข้อมูลพื้นที่ฟาร์ม
5.ความประสงค์ผู้ยื่น
6.เอกสารแนบ
7.พิมพ์ใบคำขอ
ข้อมูลเกษตรกรและฟาร์ม (Farm Information)
ประเภทคำขอApplication type : ยื่นขอครั้งแรก ขอบข่ายที่ขอการรับรองScope of certification : GAP กรมประมง
วันที่ในใบคำขอ : ประเภทการเพาะเลี้ยง Indicated culture : ฟาร์มเลี้ยง
ชนิดสัตว์น้ำ Indicated Species : ปลานิล รายละเอียดชนิดสัตว์น้ำ :ปลานิลแดงแปลงเพศ
โครงการ Project Name :

ข้อมูลฟาร์ม
เลขทะเบียนฟาร์ม Farm registration ID : ชื่อฟาร์ม Farm name :
เลขที่ใบรับรอง Certificate number :
ข้อมูลผู้ยื่นใบคำขอ
ชื่อผู้ประกอบการ Name of the applicant : มนิตย์ ส่วนบุญ เลขที่บัตรประชาชน : 3610100051951
โทรศัพท์เคลื่อนที่ Mobile number of the applicant :

อนุญาติให้กรอกเฉพาะ 0-9 และสัญลักษณ์ ,()#.*-_+=&%@!


หมายเหตุ** หากท่านพบว่า ชื่อ-นามสกุล หรือเลขที่บัตรประชาชนของผู้ประกอบการไม่ถูกต้อง ให้บันทึกข้อมูลตามขั้นตอนไปก่อน
โดยท่านสามารถแจ้งเรื่องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ในขั้นตอนสุดท้าย ก่อนส่งใบคำขอ
ที่ตั้งฟาร์ม Address of farm
เลขที่ Address no. : ซอย Soi :
ถนน Street : หมู่ที่ Moo :
จังหวัด Province : อำเภอ District :
ตำบล Tambol : รหัสไปรษณีย์ Postal code :

อนุญาติให้กรอกเฉพาะ 0-9 จำนวน 5 หลัก

โทรศัพท์ Tel. no :

อนุญาติให้กรอกเฉพาะ 0-9 ,()#.*-_+=&%@!

โทรสาร Fax no :

อนุญาติให้กรอกเฉพาะ 0-9 ,()#.*-_+=&%@!

อี-เมล์ e-mail :
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก Contract address
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวกเป็นที่เดียวกับที่ตั้งฟาร์ม
เลขที่ Address no. : ซอย Soi :
ถนน Street : หมู่ที่ Moo :
จังหวัด Province : อำเภอ District :
ตำบล Tambol : รหัสไปรษณีย์ Postal code :

อนุญาติให้กรอกเฉพาะ 0-9 จำนวน 5 หลัก

โทรศัพท์ Tel. no :

อนุญาติให้กรอกเฉพาะ 0-9 ,()#.*-_+=&%@!

โทรสาร Fax no. :

อนุญาติให้กรอกเฉพาะ 0-9 ,()#.*-_+=&%@!

อี-เมล์ e-mail :